LÄMPÖKUVAUS

Kuva 2 Ilmavuoto yläpohjan ja ulkoseinän liittymässäLämpökuvaus perustuu pintojen lämpösäteilyn mittaamiseen. Lämpökameralla kuvatut lämpötilaerot kertovat rakenteissa rakenteiden mahdollisista eriste- tai tiiveyspuutteista. Lämpökuvaus osoittaa luotettavasti kuvatussa rakenteessa olevat lämpötilapoikkeamat.

Lämpötilapoikkeamia aiheuttavat  muun muassa huolimattomasti asennetut eristeet tai höyrynsulun tiiveyden puutteista johtuvat ilmanvuotokohdat sekä rakenteissa olevat kylmäsillat

RAKENTEIDEN LÄMPÖKUVAUS

Sertit_l

 

 

Pystyäkseen tulkitsemaan lämpökuvia oikein on kuvaajan oltava tietoinen kuvattavasta kohteesta sekä hallittava lämpökameransa asetukset. Lämpökuvaajan tulee lisäksi hallita rakennusfysiikka sekä tiedostaa rakenteille annetut toiminnalliset vaatimukset. Lämpökuvaajalle myönnetty sertifiointi osoittaa kuvaajan ammattitaidon, kuvaamisessa sekä lämpökuvien tulkitsemisessa. Sertifioitu lämpökuvaaja pystyy tulkitsemaan lämpökuvista rakenteista havaitut poikkeamat.

LÄMPÖKUVAAMINEN

Rakennusten lämpökuvaus toteutetaan puolestamme Ratu 1213-S -ohjeen mukaisesti. Kuvauksesta tuotetaan myös sopimuksen mukainen raportti. Lämpökuvausraporttiin kuuluu sopimuksen mukaan eriasteisia tutkimuksista ilmenneitä rakennuksen toimintaan liittyviä laadunvalvontahuomioita.

Kuvauksen laajuus voidaan sopia lämpökuvaussopimuksessa. Kuvauksen laajuus jaetaan neljään tasoon:

 • Taso 1
  • rakennuksen ulkoseinien lämpökuvaus sisä- ja/tai ulkopuolelta lämpökuvatulosteineen ilman laajaa kirjallista lausuntoa (sisältää ulkoseinien ja lattian sekä yläpohjan liittymäkohdat sekä myös ikkunat, ovet ja muut läpiviennit)
 • Taso 2
  • koko rakennuksen lämpöteknisen toiminnan tarkastus ja kirjallinen raportti
 • Taso 3
  • laaja lämpöteknisen toimivuuden selvitys tarkasteltuna sisäilmaolosuhteiden ja kosteusvaurioiden näkökulmasta; sisältää myös muita tarvittavia mittauksia
 • Erikoistapaukset
  • suulliset kommentit paikan päällä sekä pelkät kuvatulosteet ilman kirjallista lausuntoa.

 

LÄMPÖKUVAUS RAKENTAMISEN LAADUNVARMISTAMISESSA

Rakentamisen tai peruskorjauksen yhteydessä laadunvarmistuksena suoritettu lämpökuvaus antaa tilaajalle luotettavaa tietoa rakenteiden toiminnasta ja oikeaoppisesta rakennustyöstä. Lämpökuvausta käytetään nykyään luotettavasti myös monissa eri sovelluksissa, kun tehdään uudisrakennusten tai korjauskohteiden laadunvarmistus.

Rakenteiden lämpökuvauksella voidaan varmistaa muun muassa rakennuksen

 • eristeasennuksen onnistuminen
 • ikkuna- tai oviasennuksen laatu
 • talotekniikan toiminta
 • lämmitysjärjestelmän sijainti lattiassa kiinnikkeitä varten.

OVIASENNUKSEN LAADUN VARMISTAMINEN

Asennettu kuistinovi, merkittävä ilmavuoto oven ja ovikarmin välissä.

Minimilämpötila ovikarmin vuotokohdassa on -0,7 oC

Ilmanvuoto_

Lämpökamera laskee raja-arvolämpötilan (13,3 oC)  asetetusta lämpötilaindeksistä

(70 %)  ja osoittaa sinisellä värillä kaikki pinnat, jotka ovat alle rajalämpötilan.

LÄMPÖTILAINDEKSI

Lämpötilaindeksillä voidaan arvioida rakennuksen ulkovaipan lämpöteknistä toimivuutta. Rakennusvaipan teknisen toimivuuden arvioinnissa keskitytään seinän, lattian ja ulkovaipan liitoskohtien sekä läpivientien tarkasteluun. Asumisterveysohjeessa on määritelty edellä mainittujen kohtien lämpötilaindeksin ohjearvot. Ohjearvot on jaettu kahteen ryhmään: välttävä taso sekä hyvä taso.

 

Lampotilaindeksi_2

Lämpötilaindeksi määritellään seuraavasti:

TI = (Tsp–To) / (Ti–To) x 100 [%]

TI = lämpötilaindeksi

Tsp = sisäpinnan lämpötila, °C

Ti = sisäilman lämpötila, °C

To = ulkoilman lämpötila, °C

Kun lämpötilaindeksi alittaa selvästi välttävän tason arvon, on syytä tarkistaa tilan painesuhteet ulkoilmaan verrattuna ja paikallistaa lämpökuvauksella tai merkkisavuilla mahdollinen rakenteissa esiintyvä ilmavuoto.

Matalat pintalämpötilat johtuvat eristevirheistä, rakenteellisista kylmäsilloista, höyrynsulun puutteista ja ilmavuodoista sekä niiden yhdistelmistä. Ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän toiminta vaikuttaa myös pintalämpötiloihin.

LÄMPÖKUVAUKSELLA PYSTYTÄÄN OSOITTAMAAN MUUN MUASSA SEURAAVIA ASIOITA:

 • Ilmavuodot
  • puutteellisesti tehdyt rakenteessa olevat liittymäkohtien, läpivientien tai ilman- tai höyrynsulun asennukset
 • Eristys- ja tiivistyspuutteet
  • eristysasennuksen puutteet
  • ikkuna- ja oviasennuksen laadun varmistus
 • Kylmäsillat
  • johtumalla kylmää siirtävät rakenneratkaisut
 • Kosteusvauriot (varauksella)
  • Esimerkiksi laatoituksen takana olevaa kosteusvauriota ei nähdä lämpökuvassa, koska laatoituksen pintalämpötila ei eroa huoneen lämpötilasta
  • Kun rakenne on kosteutta siirtävä sekä kostunut, voidaan lämpökuvasta analysoida mahdollinen kosteusongelma sekä sen laajuus
 • Taloteknisten laitteiden toimivuus
  • vesipattereiden ja putkistojen tukkeumat
  • termostaattien toimivuus
  • IV-laitteiden toimivuus
 • Lattialämmitysputkistot tai kaapelit
  • lämmitysjärjestelmän kunnon tarkistus
  • turvalliset kiinnityskohdat lattiassa mahdollisia kiinnikkeitä varten
 • Sähkötekninen toimivuus
  • ylikuumentuneet sulakkeet tai sähköjohdot
  • vastuksen aiheuttama lämpötilan kohoama komponenteissa
  • kattolämmityksen toimivuus
  

LÄMPÖKAMERA

Lämpökuvauksessa käyttämämme kamera on kiinteistökuvauksiin kehitetty Flir E60 -sarjan lämpökamera. Sen resoluutio 320 x 240 pikseliä tuottaa lämpökuvaraporttiin selkeän ja informatiivisen lämpökuvan sekä valokuvan.

Kameran lukuisiin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa eriste- ja kosteushälytys, joiden avulla pystytään nopeasti selvittämään rakenteiden mahdolliset puutteet. Lämpökuvausraporttiin tuotetaan selkeää ja informatiivista kuvamateriaalia kuvatuista kohteista.

Kameran maksimilämpötila-alue on +650 oC, joten kamera soveltuu myös teollisuudessa tarvittavien lämpötilaerojen kuvaamiseen. Lämpökuvauksella pystytään etsimään muun muassa prosessissa ylikuumenneet osat ja komponentit, laakeriviat, virtaustukosten aiheuttamat lämpötilaerot ja niin edelleen.

Flir-esittelyvideo

LÄMPÖKUVAUS OSANA LÄMPÖVUOTOKARTOITUSTA

Yhdistämällä lämpökuvaus ja ilmantiiveysmittauksessa käytetty puhallinlaitteisto, voidaan rakennuksesta kartoittaa lämpövuotokohdat. Paine-ero saa aikaan puutteellisessa rakenteen kohdassa kohonneen ilmavirtauksen, jonka johdosta rakenteessa ilmenee selvä poikkeama muuhun rakenteeseen verrattuna.

Lue lisää lämpövuotojen kartoittamisesta