RAKENNUSTEN KOSTEUSMITTAUS

 

LUOTETTAVAA TIETOA BETONIRAKENTEIDEN PINNOITETTAVUUDESTA

Tuotamme käyttöönne luotettavat mittaustulokset betonirakenteiden kosteudesta, joilla voitte varmistua pinnoitettavuudesta.

EPÄILETTEKÖ KOSTEUSONGELMAA RAKENTEESSA?

Kartoitamme rakenteen kosteuden, jolloin voidaan todentaa mahdollinen ulkopuolinen kosteuslähde sekä kosteuden laajuus.

RAKENTEIDEN KOSTEUSMITTAUS

splash water Olemme erikoistuneet rakenteiden kosteusmittauksiin.  Suoritamme kattavaa ja ammattitaitoista kosteusmittausta alanhuipulla olevilla mittausvälineillä. Tilaamalla meiltä kosteusmittauksen, saatte käyttöönne pätevän kosteusmittaajan koulutuksen käyneen (PKM) kosteusmittaajan. Betonin suhteellisen kosteuden mittaamisen suoritamme RT 14 – 10984 ohjekortin mukaisesti.

KOSTEUSMITTAUS MENETELMÄMME:

PINTAKOSTEUSMITTAUS

RAKENNEKOSTEUSMITTAUS

LÄMPÖTILA- JA KOSTEUSSEURANTA

 

PINTAKOSTEUSMITTAUS

Gann pintakosteusRakenteita rikkomattomana menetelmänä pintakosteusmittausta voidaan pitää ns. suuntaa antavana mittauksena.  Pintakosteusmittauksella saatuja tuloksia käytetään hyödyksi, kun arvioidaan mahdollisia rakenteen sisäisiä tutkimusmenetelmien käyttöönottoa. Pintakosteusmittausta käytämme yleisesti asuntokaupan yhteydessä suoritetuissa kuntotarkastuksissa sekä kosteuskartoituksissa. Kosteuskartoituksen yhteydessä suoritetulla pintakosteusmittauksella voidaan osoittaa mahdollinen kosteusriskin olemassaolo ja määrittää sen laajuus rakenteessa. Pintakosteusmittauksella saatujen kosteusarvojen ollessa koholla, suosittelemme aina rakenteen tarkempaa tutkimista. Vuotovahingon ollessa kyseessä, kartoitamme alustavasti pintakosteusmittauksin vuotovahingon laajuuden.

Tunnemme laiteemme, joten pystymme tulkitsemaan pintakosteusmittauksella saatuja arvoja ja tekemään niistä oikeita johtopäätöksiä ja suosituksia tulevia tutkimuksia varten.

RAKENNEKOSTEUSMITTAUS

Rakenteessa olevan kosteudenmittaaminen on poikkeuksetta rakenteita rikkova menetelmä. Rakennekosteusmittaus voidaan jakaa seuraaviin menetelmiin:

 

PIIKKIMITTAUS

Gann piikkimittaus (2)Kosteuslähteet, jotka rasittavat puurakenteitamme ovat yleensä kapilaarisia toisesta rakenteesta tai rakenteen ulkopuolelta tulevia kosteusrasituksia, kuten vesivahingon, sateen, diffuusion tai konvektion aikaansaamia kosteusvirtauksia.

Piikkimittausta käytämme aina, kun epäilemme puurakenteen joutuneen kosteudelle alttiiksi. Tyypillisiä mittauskohteita ovat muun muassa piilosokkelirakenteen alapuut sekä ullakkotilojen puutteellisesta tuuletuksesta kärsineet puurakenteet. Piikkimittauksella mitattu puumateriaalin kosteus ilmoitetaan paino prosentteina (p- %). Painoprosentin ollessa mitatussa puumateriaalissa > 25 p- %, on puumateriaali lähes poikkeuksetta lahoalueella, tällöin on kartoitettava rakenteen kosteuslähde.

Puurakenteesta voidaan määrittää myös kosteusjakauma, kun halutaan osoittaa kosteuslähde ja sen suunta, esimerkiksi vuotovahingon yhteydessä.

PORAREIKÄMITTAUS

Vaisala 2Porareikämittausta käytämme, kun halutaan selvittää kivi- tai betonirakenteessa oleva suhteellinen kosteus. Mittaus voidaan suorittaa tilaajan toimeksiannolla, joko suuntaa-antavana tai tarkkana mittauksena. Porareikämittaus tarkalla menetelmällä vaatii aina rakennuksen olosuhteiden olevan riittävän lähellä normaalia käyttötilannetta (lämpötila +15 – +25 oC). Betonialustan tarkkamittaus vaatii porareiälle vähintään 3 vrk:n tasaantumisajan, joten mittaukselle täytyy varata riittävästi aikaa. Porareikämittauksin voimme määrittää parhaiten betonirakenteessa olevan kosteusjakauman.

NÄYTEPALAMITTAUS

Näytepalamittauksella voimme osoittaa betonirakenteen suhteellisen kosteuden, kuten porareikämittauksella. Näytepalamittauksen etuna voidaan pitää mittauksen nopeutta. Tulokset saamme mitattavasta kohteesta nopeasti, eikä ilman lämpötila tai ympäristön muut olosuhteet vaikuta mittaustulokseen. Näytepalamittaus on luotettavin mittausmenetelmä, kun mitataan betonin suhteellista kosteutta esimerkiksi työmaaolosuhteissa.

VIILTOMITTAUS

Epäiltäessä kosteusongelmaa, esimerkiksi muovimaton alla, voimme viiltomittauksella varmistaa kosteuden muovimaton ja alustan välistä.

Betonirakenteen massiivisuus, valunajankohta sekä ulkoiset olosuhteet, kuten esimerkiksi työnaikainen suojaus vaikuttavat betonin kosteusarvoihin. Alustan ollessa betonirakenteinen ja pinnoitettu tiiviillä, vesihöyryä läpäisemättömällä materiaalilla, voi tiiviin muovimaton alle tiivistyä kosteutta. Diffuusion aiheuttama kosteuden nousu aiheuttaa varsinkin vanhemmissa pinnoitteissa mattoliiman ”härskiintymisen”, jonka voi aistia ns. muovimatonhajuna. Kyseinen reaktio on usein syyllinen rakennuksen sisäilman ongelmiin. Kosteus tiiviin materiaalin alapuolelle tiivistyy pääsääntöisesti rakenteen ollessa päällystetty liian varhaisessa vaiheessa tai ulkoisen kosteusrasituksen aiheuttamana.

Betonilaatan kosteuden nousuun voi olla myös monia muitakin syitä, kuin betonin kuivumisesta johtuva vesihöyryn tiivistyminen lattiamateriaalin alle, joten kosteuslähde tarvitsee selvittää ensisijaisesti.

LÄMPÖTILA- JA KOSTEUS SEURANTA

Suoritamme tilauksesta kohteessanne viikko- tai kuukausi seurantaa tallentavilla lämpötila / Rh loggereilla. Tuotamme mittaustuloksista käyttöönne selkeää informaatiota kohteenne lämpötila- ja kosteusmuutoksista.  Uudis- ja korjausrakennuskohteissa pystymme seuraamaan kohteen ilman suhteellisen kosteuden- sekä lämpötilan tasoa.  Rakenteiden kuivumisen edistämiseksi voidaan harkita tehostetun kuivatussuunnitelman käyttöönottoa kohteessa. Käytössä olevan rakennuksen vuorokautiset kosteus- ja lämpötilavaihtelut voidaan varmistaa pitkäaikaisella seurannalla. Tulosten mukaan voidaan harkita ja suunnitella tarpeenmukaisia jatkotoimenpiteitä rakennuksen kosteustasapainon ja sisäilman laadun parantamiseksi.

Mittaamme kosteuden osoittamistanne rakenteista tai suoritamme kokonaisvaltaista rakenteiden kosteuskartoitusta. Kysykää tarjoustamme kosteusmittauksista kohteesenne.