ENERGIATODISTUS

 Haluatteko, totuuden mukaisen ja lain täyttävän energiatodistuksen rakennuksellenne?

Laadimme energiatodistuksen kohteestamme aina rakenteiden  ja LVI-tekniikan mukaisilla todellisilla arvoilla. Energiatodistuksen allekirjoittanut laatija varmistaa itse kohdekäynnin yhteydessä kohteen rakenteet ja talotekniikan.

 

MIKÄ ON RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUS?

Energiatodistus_mokkiEnergiatodistus on yhtenäiseen laskenta- ja arviointitapaan pohjautuva esitys rakennuksen energiankulutuksesta. Energiatodistusta voidaan pitää myös tiedotus- ja keskusteluvälineenä. Ammattimaisesti laadittu energiatodistus osoittaa luotettavasti rakennuksen energiatehokkuuden.

Energiatodistuksessa esitetty E-luku on energiamuotokertoimilla painotettu  rakennuksen laskennallinen ostoenergiakulutus jaettuna rakennuksen nettopinta-alalla. Rakennuksessa käytettävä energialuokka ( A – G ) määräytyy E-luvun mukaan.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta.

 

Rakennuksen energiankulutuksen muodostavat

 • lämpöhäviöenergiat (vaippa, vuotoilma ja ilmanvaihto)
 • käyttöveden lämmitystarve
 • laitteiden sähköenergian kulutus.

Energiamuotokertoimet

 • sähkö 1,7
 • fossiiliset polttoaineet 1,0
 • kaukolämpö 0,7
 • uusiutuvat energiamuodot 0,5

ENERGIATODISTUSLAKI UUDISTUI 1.6.2013

Laki rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013), velvoittaa 1980 ja sitä uudemmilta pientaloilta (omakoti- ja paritalo), myynti tai vuokraustilanteessa esittämään rakennukselle laaditun energiatodistuksen.

Rakennukselle laadittava energiatodistus kertoo, kuinka paljon kyseinen rakennus kuluttaa energiaa standardikäytöllä. Standardikäyttö on rakennuksen laskennallinen käyttötilanne, johon rakennuksen käyttäjien käyttötottumuksia ei ole huomioitu.

Uuden lain mukaan, tulee energiatodistuksen laatijalla olla alaan liittyvä suoritettu teknillinen koulutus sekä myönnetty pätevyys laatia energiatodistus. Energiatodistusten laatijoiden ammatillista tasoa ja tuotettujen energiatodistusten laatua ryhtyi valvomaan Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA. Energiatodistuksen laatia velvoitetaan lähettämään ARA:lle laatimansa energiatodistukset sekä säilyttämään itse laatimansa energiatodistukset 12 vuotta.

ENERGIATODISTUKSEN LAADINTA

Energiatodistus laaditaan rakennusluvan yhteydessä uudisrakennuksille tai erillisenä olemassa oleville rakennuksille. Uudisrakennuksille laadittu energiatodistus on osana rakennuslupaa varten laaditussa rakennuksen energiaselvityksessä. Olemassa olevalle rakennukselle laadittu energiatodistus laaditaan kohteessa varmistetuilla todellisilla rakenteiden arvoilla.

ENERGIASELVITYS RAKENNUSLUVAN YHTEYDESSÄ

Rakennuslupaa varten laaditaan rakennukselle energiaselvitys, joka sisältää: tasauslaskelman, E-lukulaskelman ja energiatodistuksen.

Energiaselvityslaadintaa varten tarvitaan rakennuksen piirustukset, joko sähköisesti dwg-muodossa tai perinteisesti paperiversiona. Piirustuksista tulee ilmetä rakennusta koskevia seuraavia asioita:

 • Rakennuksen yleistiedot (osoite, lupatunnus, jne.)
 • Asemapiirustus (rakennuksen sijoittuminen ilmansuuntien mukaan)
 • Pohjapiirustus (sisämitat, rakenteet, rakenneosien U-arvot, ikkuna- ja ulko-ovikoot)
 • LVIS -suunnitelmat (lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä)

 

Rakennuksen valmistuttua päivitämme energiaselvityksen todennettujen arvojen mukaiseksi. Energiaselvityksen osana oleva energiatodistus on voimassa kymmenenvuotta päiväyksestä.

ENERGIATODISTUS OLEMASSA OLEVALLE RAKENNUKSELLE

Energiatodistuksen laadinta, joka suoritetaan olemassa olevalle rakennukselle, vaatii energiatodistuksen laatijalta perehtyneisyyttä kohteeseensa. Lain ja asetuksen täyttävä energiatodistuksen laatija suorittaa itse kohteessa havainnoinnin. Näin ollen energiatodistuksen laatija, voi vastata laatimansa energiatodistuksen sisällöstä.

Erillinen energiatodistus poikkeaa rakennusluvan yhteydessä laadittavasta energiatodistuksesta seuraavasti:

 • Se vaatii aina kohteessa käynnin.
 • Siihen haastatellaan mahdollisuuksien mukaan rakennuksen käyttäjiä tai huoltohenkilökuntaa.
 • Sitä varten tutkitaan ja analysoidaan rakenteet ja talotekniikka.
 • Siinä ehdotetaan mahdollisesti rakenteisiin (ulkoseinät, ikkunat, ovet jne.) ja talotekniikkaan (IV, lämmönjako jne.) kohdistuvia toimenpiteitä, joilla voidaan saada aikaan energiansäästöä.

 

Lisää tietoa energiatodistuksista voi lukea täältä:

motiva.fi | kysy energiatodistuksesta

ARA.fi | Energiatodistusten laatijat ARA

finlex.fi | Laki rakennuksen energiatodistuksesta

ENERGIATODISTUSPALVELUN SISÄLTÖ

Tarjoamme asiantuntevaa ja luotettavaa energialaskentapalvelua rakennuksenne parhaaksi.

Toimialueemme on Etelä-Karjalan alueella Lappeenranta ja Imatra sekä näiden yhdyskunnat. Tilauksesta laadimme myös energiatodistuksia muualle Suomeen.

Laadimme rakennuksellenne energiatodistuksen laskennallisen standardikäytön mukaan, jonka voimassa oloaika on 10 vuotta. Laatimamme energiatodistus on todiste rakennuksenne energiatehokkuudesta.

Haluatteko osoittaa, kuinka käyttötottumuksenne vaikuttavat rakennuksenne ostoenergiakulutukseen?

Lisäämme toteutuneet kulutustiedot energiatodistukseen, mikäli ne ovat helposti saatavilla. Toteutuneilla ostoenergiakulutuksilla voitte osoittaa rakennuksen energiakulutuksen omien käyttötottumuksienne mukaan. Kirjaamme energiatodistukseen viimeisen kokonaisen kalenterivuoden toteutuneet ostoenergiakulutukset.

Energiatodistukseen kirjattavia toteutuneita ostoenergiakulutuksia voivat olla esimerkiksi:

  • polttoöljyn- tai pelletin kulutus
  • polttopuiden kulutus
  • kaukolämmön tai maakaasun kulutus
  • sähkönkulutus.

Energiatodistuksen laskenta ja laadinta lyhyesti

Laskemme E-luvun rakennuksellenne laskennallisista energiakulutusmääristä. Laskentaa varten tarvitaan rakennuksesta seuraavia lähtötietoja:

  • olemassa olevat rakenteet pinta-aloineen (alapohja, ulkoseinät ja yläpohja) sekä rakenteille määritetyt U-arvot
  • ikkunoiden ja ovien lukumäärät ja koot sekä niiden U-arvot
  • ilmanvaihtojärjestelmä
  • rakennuksen lämmitysjärjestelmä
  • mahdollinen ilmatiiveysluku q50
  • mahdollinen tulisija / ilmalämpöpumppu

Lähtötietojen mukaan laskemme rakennuksen tarvitseman ostoenergiatarpeen. Ostoenergiaa on kaikki se energia, joka on tuotettu rakennuksen ulkopuolelta. Laskettu ostoenergia kerrotaan energiamuotokertoimella ja tuloksena saadaan rakennukselle E-luku (kWh E / m2vuosi). E-luvusta muodostuu rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan energiatehokkuusluokka (A-G).

Kohdekäynnillä kirjattujen lähtötietojen lisäksi haastattelemme rakennuksen käyttäjiä ja tutkimme rakenteita sekä taloteknistä toimintaa energiatehokkuuden näkökannalta. Energiatodistukseen kirjaamme mahdollisia toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta kustannustehokkaasti.

 

RAKENNUKSEN ILMANVUOTOLUVUN VAIKUTUS ENERGIATODISTUKSESSA

Energiatodistuksen laadinnassa käytetty rakennuksen ilmanvuotoluku määräytyy rakennusmääräyskokoelman mukaan rakennukseen haetun rakennuslupavuoden perusteella, mikäli ilmantiiveyttä ei ole voitu muutoin osoittaa. Lupavuoden perusteella määritetty ilmanvuotoluku on varsin suuri. Suuri ilmanvuotoluku lisää rakennuksen lämpöenergiantarvetta, joten se suurentaa myös E-lukua. Tilaamalla meiltä ilmatiiveysmittauksen, saatte tietoonne ilmanvuotoluvun energialaskentaa varten sekä paljon muuta tietoa rakennuksestanne.

Tarjoamme ilmatiiveysmittauksen energiatodistuksen tilauksen yhteydessä erikoishintaan.

Kysy tarjoustamme